Rychlá kalkulace

Od:
Do:
0,- Kč*
* cena je včetně 21% DPH

Naše nabídka služeb

Uživatelské menu

Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Definované pojmy použité v těchto všeobecných smluvních podmínkách (dále jen „VSP“) mají stejný význam jako v nájemní smlouvě (dále jen „nájemní smlouva“), která na tyto VSP odkazuje.


Tyto VSP tvoří nedílnou součást nájemní smlouvy. Nájemce prohlašuje, že se s těmito VSP podrobně seznámil před podpisem nájemní smlouvy a tyto bez výhrad akceptuje.

1 DOBA NÁJMU A VRÁCENÍ
1.1 Nájemce je povinen vrátit vozidlo pronajímateli jeho předáním pověřenému pracovníkovi pronajímatele nejpozději v poslední den doby nájmu respektive účinnosti nájemní smlouvy v místě a čase vrácení, a to ve stavu v jakém jej převzal (včetně veškerého příslušenství, dokladů, klíčů a paliva a ostatních provozních náplní) s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
1.2 Při vrácení vozidla smluvní strany vyhotoví protokol o vrácení vozidla, ve kterém uvedou stav vozidla včetně jeho příslušenství a tento podepíší. Vozidlo se považuje za vrácené okamžikem vyhotovení a podpisu protokolu dle předchozí věty. Pokud nájemce odmítne protokol o vrácení vozidla vyhotovit popřípadě podepsat, je pronajímatel oprávněn tak učinit bez součinnosti nájemce a nájemce je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. V případě, že stav vozidla včetně jeho příslušenství v době vrácení neodpovídá stavu při převzetí nájemcem je pronajímatel oprávněn uvést vozidlo do odpovídajícího stavu na náklady nájemce a vozidlo se v takovém případě považuje za vrácené až okamžikem uvedení do takového stavu. Náklady dle předchozí věty budou nájemci účtovány ve výši dle Ceníku pronajímatele a ceny účtované poskytovateli příslušných služeb, pokud jejich služeb pronajímatel využije. Nájemce je v takovém případě dále povinen uhradit pronajímateli za porušení povinnosti vrátit vozidlo pronajímateli ve stavu v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. Pokud nájemce vrátí vozidlo pronajímateli ve stavu znemožňujícím jeho řádnou kontrolu, uvedou smluvní strany tuto skutečnost v protokolu o vrácení vozidla a nájemce odpovídá i za závady a rozpor se stavem vozidla při převzetí nájemcem zjištěné po uvedení vozidla do stavu umožňujícího jeho řádnou kontrolu, přičemž vozidlo se v takovém případě považuje za vrácené až okamžikem provedení řádné kontroly respektive uvedením vozidla do stavu odpovídajícího stavu při převzetí nájemcem. Ustavení předchozí věty se vztahuje rovněž na veškeré závady a rozpor se stavem vozidla při převzetí nájemcem, které nelze zjistit běžnou prohlídkou při převzetí vozidla pronajímatelem.
1.3 V případě vrácení vozidla před uplynutím doby nájmu není pronajímatel oprávněn převzetí vozidla odmítnout, ale nájemce není oprávněn požadovat vrácení nespotřebovaného nájemného.
1.4 V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla je nájemce povinen platit pronajímateli (i) úhradu za užívání vozidla ve výši odpovídající dennímu nájemnému při nájmu na dobu jednoho dne dle Ceníku pronajímatele za každý započatý den prodlení s vrácením a (ii) smluvní pokutu ve výši odpovídající dvojnásobku denního nájemného při nájmu na dobu jednoho dne dle Ceníku pronajímatele za každý započatý den prodlení s vrácením. Vozidlo se v případě prodlení nájemce považuje za vrácené až okamžikem vyhotovení a podpisu protokolu o vrácení vozidla dle článku 1.2 nebo dnem odebrání vozidla dle článku 1.5 nebo dnem navrácení vozidla dle článku 2.4, podle toho, co nastane dříve. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla je nájemce srozuměn s tím, že pronajímatel je oprávněn nahlásit vozidlo jako ztracené nebo zcizené policii, případně podat žalobu na vydání věcí u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce.
1.5 V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla je pronajímatel oprávněn vozidlo vyhledat a odebrat jej nájemci, a to i bez jeho vědomí. Při odebrání vozidla vyhotoví pronajímatel protokol o vrácení vozidla bez součinnosti nájemce. Ustanovení článku 1.2 o uvedení vozidla do původního stavu a odpovědnosti nájemce za související náklady a sankce platí obdobně. Věci nájemce ponechané ve vozidle pronajímatel na náklady nájemce uskladní, a to po dobu třiceti dnů ode dne odebrání vozidla. K věcem nájemce dle předchozí věty má pronajímatel zadržovací právo a po uplynutí lhůty dle předchozí věty je pronajímatel oprávněn s těmito věcmi naložit dle vlastního uvážení a v případě jejich prodeje vydat nájemci, na jeho písemnou žádost, výtěžek prodeje po odečtení veškerých nároků pronajímatele vůči nájemci. Pronajímatel není povinen informovat nájemce o odebrání vozidla a zadržení a dalším nakládání s věcmi nájemce, leda na písemnou žádost nájemce. V případě odebrání vozidla nájemci dle tohoto ustanovení je nájemce rovněž povinen zaplatit pronajímateli skutečná náklady spojené s takovým odebráním v minimální paušální výši odpovídající výši kauce.

2 POVINNOSTI NÁJEMCE
2.1 Nájemce je povinen zajistit, že vozidlo bude užívat a řídit pouze oprávněná osoba, jen za účelem nájmu a jen na území. V případě porušení kterékoli z povinností dle předchozí věty je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou porušenou povinnost a každý den trvání takového porušení. Nájemce je povinen užívat vozidlo v souladu s nájemní smlouvou, včetně těchto VSP, příslušnými právními předpisy, návodem k užívání a údržbě vozidla a pokyny a doporučení pronajímatele. Nájemce je dále povinen zajistit, aby nedocházelo k nadměrnému opotřebení vozidla, a aby na vozidle a pronajímateli nevznikala škoda, je povinen zajistit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození, při parkování nenechávat ve vozidle klíče a dokumenty k vozidlu, viditelně umístěné cenné předměty a odnímatelný čelní panel autorádia nebo přehrávače (je-li jím vybaveno) a je dále povinen vozidlo uzamknout a zabezpečit všemi zabezpečovacími prostředky, jimiž je vozidlo vybaveno. Nájemce je povinen kontrolovat a pravidelně na své náklady doplňovat výrobcem předepsané pohonné hmoty a všechny provozní náplně vozidla dle návodu k užívání a údržbě vozidla. Nájemce je povinen zajistit, že ve vozidle bude dodržován zákaz kouření. V případě porušení povinnosti dle předchozí věty je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč a náklady na čistění interiéru a nahradí vzniklou škodu, včetně škody způsobené nucenou odstávkou vozidla. Nájemce dále není oprávněn zúčastňovat se s vozidlem závodů, soutěží a podobných akcí, používat vozidlo k přepravě osob či majetku za úplatu, používat vozidlo k tlačení nebo vlečení automobilů, přívěsů a jiných věcí a provádět na vozidle jakékoli změny a úpravy a není ani oprávněn takové zacházení s vozidlem umožnit třetí osobě. V případě porušení kterékoli z povinností dle předchozí věty je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý případ porušení. Při poškození, zničení, ztrátě nebo odcizení klíčů od vozidla je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s pořízením nových klíčů a výměnou všech zámků vozidla.
2.2 Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci a nájemce je povinen bez zbytečného odkladu pronajímateli zajistit přístup k vozidlu za účelem kontroly, zda nájemce užívá vozidlo v souladu s nájemní smlouvou.
2.3 V případě, kdy nájemní smlouva umožňuje užívání vozidla v zahraničí, je nájemce povinen obstarat si na své náklady a nebezpečí všechna nezbytná povolení.
2.4 V případě, že vozidlo bude v České republice či v zahraničí zadrženo nebo zabaveno, je nájemce povinen na své náklady podniknout veškerá opatření nezbytná k uvolnění vozidla a zajistit jeho okamžité navrácení do sídla pronajímatele. Povinnost nájemce vrátit vozidlo pronajímateli je v takovém případě splněna až okamžikem navrácení vozidla do sídla pronajímatele. Při navrácení vozidla vyhotoví pronajímatel protokol o vrácení vozidla, a to i bez součinnosti nájemce. Ustanovení článku 1.2 o uvedení vozidla do původního stavu a odpovědnosti nájemce za související náklady a sankce platí obdobně.

3 NÁJEMNÉ A POPLATKY
3.1 Nájemce se zavazuje platit pronajímateli řádně nájemné a veškeré další částky dle nájemní smlouvy. V případě, kdy doba nájmu nepřesahuje jeden měsíc, je nájemné splatné při uzavření nájemní smlouvy. V ostatních případech je nájemné za první měsíc doby nájmu splatné při uzavření nájemní smlouvy a nájemné za každé další období doby nájmu je vždy splatné měsíčně předem do dvacátého pátého dne předchozího měsíce. V případě, že jsou v nájemní smlouvě sjednány limity a nájemce tyto limity překročí, je nájemce povinen uhradit pronajímateli rovněž příslušné poplatky ve výši dle ceníku pronajímatele.
3.2 V případě prodlení nájemce s placením jakéhokoli částky pronajímateli dle nájemní smlouvy je nájemce povinen zaplatit pronajímateli úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení, smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý den prodlení a administrativní náklady v paušální výši 500 Kč za každou upomínku zaslanou pronajímatelem nájemci.
3.3 Pronajímatel je povinen vrátit nájemci kauci bez zbytečného odkladu po vrácení vozidla a po odstranění všech závad a rozporů se stavem vozidla při jeho převzetí nájemcem a odstranění vzniklých škod. Pronajímatel je oprávněn započíst veškeré své pohledávky vůči nájemci na svou povinnost vrátit nájemci kauci dle předchozí věty.

4 OPRAVY A ÚDRŽBA
4.1 Pronajímatel je povinen zajistit na svůj náklad opravy a údržbu vozidla, včetně pravidelných servisních prohlídek a sezónní výměny pneumatik. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli provedení oprav a údržby a strpět s tím související omezení užívání vozidla v nezbytném rozsahu bez nároku na slevu z nájemného. Pronajímatel je ovšem povinen poskytnout nájemci po dobu opravy a údržby náhradní vozidlo podobné kvality za předpokladu, že předpokládaná doba opravy nebo údržby přesáhne pět hodin. V případě, že nájemce neumožní pronajímateli zajištění pravidelné servisní prohlídky přistavením vozidla v sídle pronajímatele v termínu dle nájemní smlouvy, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši (i) 1 000 Kč za každý den prodlení po uplynutí pátého dne po termínu pravidelné servisní prohlídky a/nebo (ii) 5 000 Kč při překročení předepsaného servisního limitu kilometrů o více než 1 000 km a méně než 2 000 km a následně ve výši 5 000 Kč za každých započatých 1 000 km.
4.2 Nájemce je povinen oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu provedení jakýchkoli oprav a údržby na vozidle (včetně potřeby výměny pneumatik při jejich opotřebení dle příslušných právních předpisů) a vznik škody na vozidle. Náklady opravy a údržby vyvolané nesprávným užíváním vozidla nájemcem (včetně nadměrného opotřebení pneumatik) nebo vzniklé v důsledku porušení povinností nájemce dle nájemní smlouvy nese nájemce a v takovém případě nevzniká nájemci právo na slevu z nájemného a na poskytnutí náhradního vozidla.
4.3 V případě nepojízdného vozidla je nájemce povinen telefonicky informovat pronajímatele a projednat s ním další postup a dále postupovat v souladu s instrukcí pronajímatele. V případě porušení povinností dle předchozí věty nese náklady na odvoz/odtah a opravu vozidla nájemce, a to i v případě, kdy by za tyto náklady jinak odpovídal pronajímatel. Náklady odvozu/odtahu vozidla v České republice do servisu v souladu s instrukcí pronajímatele hradí pronajímatel, ledaže nepojízdnost vozidla způsobil nájemce. Náklady odvozu/odtahu vozidla v zahraničí do servisu v souladu s instrukcí pronajímatele hradí nájemce.

5 NEHODA, POŠKOZENÍ, ZNIČENÍ A ODCIZENÍ VOZIDLA
5.1 V případě dopravní nehody, poškození, zničení nebo odcizení vozidla anebo jeho části je nájemce povinen ohlásit takovou skutečnost pronajímateli bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména přivolat policii v případech, kdy je šetření policie vyžadováno, vyplnit všechny údaje požadované ve formuláři „Oznámení o dopravní nehodě“, který obdržel od pronajímatele při uzavření nájemní smlouvy a tento předat pronajímateli bez zbytečného odkladu po vzniku takové skutečnosti. Pokud případ šetří policie, je nájemce povinen poskytnout jí veškerou možnou součinnost a dále informovat pronajímatele o průběhu a výsledku takového šetření a poskytnout mu veškeré dokumenty, které v této souvislosti od policie obdrží. Povinnost součinnosti dle předchozí věty má nájemce rovněž vůči pronajímateli a osobám jím určeným, včetně pojišťovny pronajímatele.
5.2 V případě odcizení nebo zničení vozidla je nájemce povinen platit pronajímateli nájemné a/nebo úhradu za užívání vozidla dle článku 1.4(i) a další částky dle nájemní smlouvy do okamžiku uvedení vozidla do stavu jako při zahájení pronájmu, nebo v případě totální škody do doby výplaty pojistného plnění pojišťovnou. Veškeré nároky pronajímatele dle nájemní smlouvy zůstávají ustanovením předchozí věty nedotčeny.
5.3 Nepojízdné vozidlo je nájemce povinen zabezpečit před dalším poškozením nebo odcizením.

6 POJIŠTĚNÍ
6.1 Pronajímatel je povinen ve vztahu k užívání vozidla uzavřít a udržovat platné a účinné pouze zákonné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění pro případ poškození, zničení nebo odcizení motorového vozidla. Nájemce je povinen dodržovat podmínky všech uzavřených pojištění a postupovat v případě škodní události v souladu s nimi. Pokud nájemce neohlásí pronajimateli v souladu s těmito VSP škodní událost na vozidle, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30% hodnoty škody na vozidle, určené autorizovaným servisem. V případě škodní události na vozidle je nájemce dále povinen zaplatit pronajímateli administrativní náklady na vyřízení takové události s pojišťovnou v paušální výši 5 000 Kč.
6.2 V případě pojistné události je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu, včetně spoluúčasti v rozsahu, v jakém taková škoda přesahuje výši pojistného plnění obdrženého pronajímatelem. Ustanovení předchozí věty se nedotýká regresních nároků pojišťovny.
6.3 V okamžiku prodlení nájemce s vrácením vozidla se ustanovení předchozího článku nepoužije a nájemce je povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu v plné výši.

7 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
7.1 Nájemce odpovídá pronajímateli a je povinen nahradit mu jakoukoli škodu, která vznikne na vozidle v době ode dne jeho předání nájemci až do dne jeho vrácení dle těchto VSP, a to bez ohledu na zavinění. Nájemce je povinen uhradit v plné výši skutečnou škodu i ušlý zisk.
7.2 Pronajímatel odpovídá pouze nájemci a pouze za škodu, které mu vznikne v přímé příčinné souvislosti s užíváním vozidla zaviněním pronajímatele. Odpovědnost pronajímatele zaniká, pokud mu vznik škody není oznámen nájemcem nejpozději následující den po vzniku takové škody.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1 Ustanovení o smluvní pokutě a úroku z prodlení se nedotýkají nároku pronajímatele požadovat náhradu škody v plné výši. Smluvní pokuty se uplatňují kumulativně bez omezení.
8.2 Nájemce souhlasí s tím, aby údaje uvedené v nájemní smlouvě, včetně jeho osobních údajů, byly pronajímatelem zpracovávány a uchovávány pro potřeby plnění závazků dle nájemní smlouvy, nabízení obchodu a služeb a k ochraně práv a majetku pronajímatele, a to po dobu neurčitou, nejdéle však po dobu nezbytnou k naplnění výše uvedeného účelu. Údaje dle předchozí věty mohou být pronajímatelem poskytnuty i třetím osobám.
8.3 Doručování dle nájemní smlouvy se děje na adresy uvedené v úvodních ustanoveních nájemní smlouvy. Každá ze smluvních stran je povinna oznámit písemně druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu změnu údajů uvedených v nájemní smlouvě a dále veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na plnění závazků smluvních stran dle nájemní smlouvy. Až do okamžiku oznámení změny údajů dle tohoto článku jsou pro smluvní strany závazné dosavadní údaje.
8.4 Nájem dle nájemní smlouvy skončí uplynutím doby nájmu. Nájemní smlouvu je možné ukončit dohodou smluvních stran. Pokud nájemce poruší podstatným způsobem nájemní smlouvu nebo ji poruší opakovaně nepodstatným způsobem, je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět, a to s okamžitou účinností. Za podstatné porušení nájemní smlouvy se považuje zejména neodstranění jakéhokoli porušení nájemce ve lhůtě pěti dnů ode dne doručení výzvy pronajímatele a dále jakékoli neodstranitelné porušení nájemní smlouvy. V případě porušení nájemce, při kterém je pronajímatel oprávněn nájemní smlouvu vypovědět, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši odpovídající výši nájemného, které by jinak náleželo pronajímateli za období ode dne zrušení nájemní smlouvy do konce původně sjednané doby nájmu. Zrušením nájemní smlouvy nezanikají práva pronajímatele, která dle své povahy mají zůstat zachována, tj. zejména právo na vrácení vozidla ve stavu v jakém jej nájemce převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, právo na nájemné, smluvní pokutu, úrok z prodlení a náhradu škody.
8.5 Nájemní smlouva, včetně těchto VSP, se řídí právním řádem České republiky a dle dohody smluvních stran zejména obchodním zákoníkem.
8.6 Veškeré majetkové spory, které vzniknou z nájemní smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit vzájemným jednáním smluvních stran, budou předloženy k rozhodnutí Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Rozhodčí řízení se bude konat v Praze a bude vedeno podle platného Řádu uvedeného Rozhodčího soudu třemi rozhodci, přičemž každá se stran jmenuje jednoho rozhodce a ti pak jmenují předsedajícího rozhodce. Rozhodčí nález bude konečný a závazný pro obě smluvní strany.